...
رنکینگ مسابقه سازه های ماکارونی و بتنی جشنواره کارون کاپ – بهمن ۹۶
رنکینگ مسابقات سازه ها سال ۹۶ دانشگاه تهران
رکورد های موجودبا توجه به قوانین این دوره مسابقات