کارگاه

بشر همواره بصورت خودآگاه یا ناخودآگاه در حال آموزش دیدن و آموزش دادن بوده و اهمیت آموزش در جهت افزایش توانمندی علمی و عملی بر کسی پوشیده نیست.در همین راستا تیم ما اقدام به برگزاری کارگاه های مختلف آموزشی با اساتید مجرب،در جهت انتقال علم همراه با تجربه و عمل،نموده است.امید است پس از پایان کارگاه ها دانشجویانی کارآزموده برای جامعه عزیزمان تربیت نموده باشیم.