آموزش

این سازه ها صرفا تحت اثر بار محوری قرار دارند و علاوه بر کنترل بار محوری،بارهای جانبی ناشی از بارگذاری را نیز باید کنترل کرد.