آموزش

در این بخش,به معرفی گرایش های کم اهمیت تر در مسابقات سازه ماکارونی پرداخته می شود.