آموزش

بیشترین میزان باربری ملاک رده بندی تیم ها است.