آموزش

میزان بار تحمل شده تقسیم بر وزن سازه عامل رده بندی تیم ها می شود.