آموزش

سازه در زمانی مشخص،مقدار بار معلومی را تحمل کرده و سبک ترین وزن ملاک رده بندی است.

مجازی سازی گرایش هدفمند

آموزش مجازی سازه گرایش هدفمند

در این گرایش بر طبق آیین نامه هر مسابقه، سازه می بایست وزنه مشخصی را در زمان معین متحمل شود و هدف ساخت سبک ترین سازه می باشد. در ای...

جزییات بیشتر