آموزش

سازه در زمانی مشخص،مقدار بار معلومی را تحمل کرده و سبک ترین وزن ملاک رده بندی است.

آموزش مجازی سازه گرایش هدفمند

در این گرایش بر طبق آیین نامه هر مسابقه، سازه می بایست وزنه مشخصی را در زمان معین متحمل شود و هدف ساخت سبک ترین سازه می باشد. در این فایل سعی برآن شده که اصول و نکات ساخت سازه های هدفمند را از شروع طراحی تا ساخت بیان کنیم.

برای مشاهده لینک دانلود لطفا ابتدا ثبت نام کنید.