مسابقات

همواره مسابقات در زمینه های علمی موجب پیشرفت و نوآوری در شاخه های علمی مختلف شده است.ما نیز پس از سال ها تلاش بی وقفه در زمینه سازه های ماکارونی بر آن شدیم تا در جهت مسابقات این بخش از علم عمرانی قدم برداریم.این بخش به منظور اطلاع رسانی مسابقات راه اندازی شد تا به سهم خود،گامی در جهت افزایش علم این مرز و بوم برداشته باشیم.

آرشیو مسابقات ملی سازه های ماکارونی دانشگاه زنجان

مسابقه : دانشجویی-دانش آموزی

برگزارکننده: دانشگاه زنجان

تاریخ برگزاری: اسفندماه ۱۳۸۹-۹۱-۹۲-۹۴

مکان برگزاری:دانشگاه سراسری زنجان

لطفا برای دانلود فایل نتایج مسابقات ابتدا در سایت ثبت نام نمایید.

مسابقات ملی سازه های ماکارونی دانشگاه زنجان در۷ دوره در سال های گذشته برگزار گردید که با استقبال پرشور دانشجویان و دانش آموزان از دانشگاه ها،مدارس و موسسات آموزشی از سراسر کشور مواجه شد.

مسابقه

آرشیو

مسابقه

زنجان ۸۹

مسابقه

زنجان ۸۹

مسابقه

زنجان ۸۹

مسابقه

زنجان ۸۹

مسابقه

زنجان ۸۹

مسابقه

زنجان ۸۹

مسابقه

زنجان ۸۹

مسابقه

زنجان ۸۹

مسابقه

زنجان ۸۹

مسابقه

زنجان ۸۹

مسابقه

زنجان ۹۱

مسابقه

زنجان ۹۱

مسابقه

زنجان ۹۱

مسابقه

زنجان ۹۱

مسابقه

زنجان ۹۱

مسابقه

زنجان ۹۱

مسابقه

زنجان ۹۱

مسابقه

زنجان ۹۱

مسابقه

زنجان ۹۱

مسابقه

زنجان ۹۱

مسابقه

زنجان ۹۱

مسابقه

زنجان ۹۱

مسابقه

زنجان ۹۲

مسابقه

زنجان ۹۲

مسابقه

زنجان ۹۲

مسابقه

زنجان ۹۲

مسابقه

زنجان ۹۲

مسابقه

زنجان ۹۲

مسابقه

زنجان ۹۲

مسابقه

زنجان ۹۲

مسابقه

زنجان ۹۲

مسابقه

زنجان ۹۲

مسابقه

زنجان ۹۲

مسابقه

زنجان ۹۴

مسابقه

زنجان ۹۴

مسابقه

زنجان ۹۴

مسابقه

زنجان ۹۴

مسابقه

زنجان ۹۴

مسابقه

زنجان ۹۴

مسابقه

زنجان ۹۴

مسابقه

زنجان ۹۴

مسابقه

زنجان ۹۴

مسابقه

زنجان ۹۴

مسابقه

زنجان ۹۴

مسابقه

زنجان ۹۴

مسابقه

زنجان ۹۴

مسابقه

زنجان ۹۴

مسابقه

زنجان ۹۴